I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ši privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja svetainės zuzuweb.lt (toliau –
Duomenų valdytojas), elektroninis paštas [email protected], vykdomo asmens duomenų tvarkymo principus ir tvarką bei
Duomenų valdytojo valdomos interneto svetainės www.zuzuweb.lt (toliau – Interneto svetainė) veikimo sąlygas.

2. Ši Politika yra skirta asmenims, kurie lankosi šioje interneto svetainėje (zuzuweb.lt),
naudojasi svetainės informacija ar išreiškia sutikimą, pateikiant duomenis naujienlaiškių gavimui.

3. Duomenų subjektu šioje Politikoje laikomas bet koks fizinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarko zuzuweb.lt.

4. Tęsdamas naršymą interneto svetainėje, Lankytojas (svetainės naudotojas) patvirtina, kad susipažino su šia
Politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jų laikytis.

5. Duomenų valdytojas užtikrina, kad, priimdamas ir įgyvendindamas šią Politiką, siekia įgyvendinti šiuos esminius
su asmens duomenų tvarkymu susijusius principus:

a) Asmens duomenys Duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo
ir skaidrumo principas);

b) Asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais
tikslais nesuderinamu būdu;

c) Tolesnis asmens duomenų tvarkymas archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų
tikslais arba statistiniais tikslais nėra laikomas nesuderinamu su pirminiais tikslais (tikslo apribojimo
principas);

d) Asmens duomenys adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų
kiekio mažinimo principas);

e) Dedamos pastangos, kad asmens duomenys būtų tikslūs ir esant poreikiui per protingą terminą nuo pasikeitimo
fakto būtų atnaujinami;

f) Imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo
tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba per protingą terminą ištaisomi (tikslumo principas);

g) Asmens duomenys laikomi tokia forma, kad Duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra
būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;

h) Asmens duomenis galima saugoti ilgesnius laikotarpius, jeigu asmens duomenys bus tvarkomi tik archyvavimo
tikslais, viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais, įgyvendinus
atitinkamas technines ir organizacines priemones, reikalingas siekiant apsaugoti Duomenų subjekto teises ir laisves
(saugojimo trukmės apribojimo principas);

i) Asmens duomenys, atsižvelgiant į Duomenų valdytojo tvarkomų asmens duomenų bendrinį pobūdį, tvarkomi tokiu būdu,
kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas,
įskaitant apsaugą nuo asmens duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto asmens duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio
praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);

j) Duomenų valdytojas yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi aukščiau nurodytų principų, ir turi sugebėti
įrodyti, kad jų yra laikomasi (atskaitomybės principas).

6. Ši Politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB
(toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), kitais Europos
Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kai jos yra
apibrėžtos BDAR ir ADTAĮ.

II SKYRIUS. KOKIAIS PAGRINDAIS MES TVARKOME JŪSŲ DUOMENIS?

7. zuzuweb.lt renka ir tvarko asmens duomenis vadovaujantis ES ir Lietuvos Respublikos teisės
aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą. Interneto svetainė tvarko svetainės lankytojo asmens duomenis
šiais pagrindais:

7.1. sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t. y. kreipimusi į mus ir asmens duomenų
pateikimu, arba kitais aktyviais veiksmais;

7.2. mūsų teisėtų interesų įgyvendinimui (pvz., administruodami interneto svetainę ir užtikrindami tinkamą jos
veikimą;

7.3. tam, kad vykdytume pareigas, kurias mums nustato teisės aktai.

8. Interneto svetainė siekia, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų
tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais buvo renkami, kad jie būtų tvarkomi laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių
ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.

III SKYRIUS. INFORMACIJA APIE NAUDOJAMUS
SLAPUKUS

9. Duomenų valdytojas Interneto svetainėje naudoja slapukus (angl. cookies) tam, kad galėtų atskirti vienus
Internetinės svetainės naudotojus nuo kitų. Slapukų pagalba Duomenų valdytojas siekia užtikrinti malonesnę patirtį
asmenims, naršantiems Interneto svetainėje bei tobulinti pačią Interneto svetainę.

10. Slapukai yra mažos apimties tekstiniai failai, kurie saugomi Asmens naršyklėje ar įrenginyje (asmeniniame
kompiuteryje, mobiliajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje).

11. Mes naudojamės svetainės analizės paslauga Google Analytics, kuri leidžia fiksuoti ir analizuoti statistinius
svetainės naudojimo duomenis. Plačiau apie Google Analytics ir informaciją, kurią šie įrankiai leidžia rinkti,
galite sužinoti čia – https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=lt.

12. Jeigu pageidaujate, kad Google Analytics įrankiai nefiksuotų informacijos apie jūsų naršymą internete, galite
panaudoti „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės papildinį. 

13. Internetinėje svetainėje www.zuzuweb.lt naudojami šie slapukai: 

Pavadinimas Duomenų tvarkymo tikslas Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Papildoma informacija
_ga „Google Analytics“ – tai „Google“ analizės įrankis, kurį taikant interneto svetainių ir programų savininkai
sužino apie interneto svetainių ir programų naudotojų sąveiką su pateikiamais ištekliais. „Google Analytics“
gali
naudoti tam tikrus slapukus, kad rinktų duomenis ir persiųstų interneto svetainių naudojimo statistiką, tačiau
šis
įrankis nerenka informacijos, kurią „Google“ galėtų naudoti atskiriems asmenims identifikuoti. Svarbiausias
„Google Analytics“ slapukas vadinamas „_ga“.
Pirmo įėjimo į puslapį metu 2m. Slapukas naudojamas statistinei tinklapio informacijai rinkti
_gid,_gat Analitiniai „Google Analytics“ slapukai renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas
siekiant išsaugoti statistinę informaciją
Pirmo įėjimo į puslapį metu Iki sesijos pabaigos Slapukas naudojamas statistinei tinklapio informacijai rinkti
wp-settings-1 WordPress būtinasis laiko slapukas Įėjimo į puslapį metu 1 metus Būtinasis slapukas reikalingas WordPress svetainei veikti
wp-settings-time-1 WordPress būtinasis laiko slapukas Įėjimo į puslapį metu 1 metus Būtinasis slapukas reikalingas WordPress svetainei veikti
wordpress_test_cookie Slapukas tikrina ar vartotojo naršyklė palaiko cookies. Įėjimo į puslapį metu Iki sesijos pabaigos Būtinasis slapukas reikalingas WordPress svetainei veikti
wordpress_logged_in WordPress prisijungusio vartotojo slapukas Įėjimo į puslapį metu Iki sesijos pabaigos Būtinasis slapukas reikalingas WordPress svetainei veikti
cookie_notice_accepted Slapukas skirtas privatumo (slapukų) politikos pranešimui / sutikimui realizuoti Sutinkant su nuostatomis 1 metus Techniniai svetainės slapukai
pum-800 Slapukas skirtas realizuoti iššokančiam reklaminiam langui Įėjimo į puslapį metu (veikia tik tam tikruose puslapiuose) 6 mėnesius Slapukas naudojamas marketinginiais tikslais

14. Internetinėje svetainėje naudojami slapukai neleidžia nustatyti internetinio puslapio naudotojo tapatybės.
Apsilankymas Internetinėje svetainėje registruojamas anonimiškai, atpažįstant asmeninį kompiuterį, mobilųjį telefoną
ar planšetinį kompiuterį ir IP adresą, o tokia surinkta informacija nėra teikiama trečiosioms šalims, išskyrus
teisės aktų numatytus atvejus.

15. Atidarant Internetinę svetainę ir iššokusiame laukelyje paspaudžiant mygtuką „Sutinku“, naršantis asmuo
sutinka, kad slapukai būtų išsaugoti jo kompiuteryje, mobiliajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje.

16. Norėdamas atšaukti duotą sutikimą, naršantis asmuo gali ištrinti arba blokuoti slapukus, pasirinkęs atitinkamus
nustatymus savo naršyklėje, leidžiančius atsisakyti visų ar dalies slapukų. Žinotina, kad naudojantis tokiais
naršyklės nustatymais, kurie blokuoja slapukus (įskaitant būtinus slapukus), asmeniui gali iškilti problemų
naudojantis visomis ar dalimi Interneto svetainės funkcijų.

17. Slapukų surinkti Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos
įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679
dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama
Direktyva 95/46/EB, bei kitų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis.

18. Vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, Internetinėje svetainėje taikomos saugumo priemonės, kurios užkirstų
kelią neteisėtam Asmens duomenų atskleidimui bei neteisėtam jų panaudojimui.

IV. SKYRIUS. ASMENS DUOMENŲ
TVARKYMAS TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLAIS

19. Internetinė svetainė Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tvarko gavusi aiškų Jūsų sutikimą
tokiam duomenų tvarkymui, pvz: Jums užsisakius mūsų naujienlaiškius ir pan. (duomenų tvarkymo pagrindas – Jūsų
laisva valia išreikštas sutikimas, duomenų tvarkymui);

20. Tiesioginės rinkodaros tikslu galime tvarkyti Jūsų vardą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį.

21. Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu gali būti tvarkomi nurodytais būdais:

21.1. elektroniniu paštu galite gauti naujienlaiškį su mūsų pasiūlymais, akcijomis ir naujienomis;

21.2 Jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti mūsų naujienlaiškių. Tai padaryti galite paspaudę tam skirtą nuorodą
mūsų siunčiamų naujienlaiškių apačioje.

22. Mes taip pat naudojamės Facebook, Google, kitų internetinių reklamų teikėjų paslaugomis. Apie šių paslaugų
teikėjų privatumo politiką, renkamus duomenis ir taikomas asmens duomenų apsaugos priemones galite perskaityti
minėtų paslaugų teikėjų privatumo politikose. Daugiau informacijos apie tai, kaip veikia, taip pat informaciją apie
tai, kaip galite nesutikti su tokių reklamų rodymu ar tokiu duomenų naudojimu, rasite minėtų paslaugų teikėjų
pateikiamoje informacijoje: – https://lt-lt.facebook.com/policies/ads#;
https://policies.google.com/technologies/ads.

V SKYRIUS. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS KITAIS TIKSLAIS

23. Mes taip pat galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis teikdami Jums kitas paslaugas, pvz. priimdami ir vykdydami
Jūsų užsakymus mūsų teikiamų paslaugų teikimui, vykdydami mūsų įsipareigojimus, išrašydami sąskaitas ir (ar) kitus
apskaitos dokumentus už prekes ir (ar) paslaugas. Paprastai tokių asmens duomenų tvarkymas yra vykdomas prekių ir
(ar) paslaugų vartojimo sutarties pagrindu, Jūsų sutikimo pagrindu arba vykdant teisės aktuose mums nustatytas
prievoles.

24. Mes galime tvarkyti asmens duomenis ir kitais tikslais, jei tam esame gavę Jūsų (duomenų subjekto) sutikimą
arba kai asmens duomenų tvarkymas yra pagrįstas kitais teisės aktuose numatytais teisėto tvarkymo kriterijais.

VI SKYRIUS. KIEK LAIKO MES TVARKOME IR SAUGOME JŪSŲ DUOMENIS?

25. Jūsų asmens duomenis tvarkysime ir saugosime ne ilgiau, negu tai būtina įgyvendinant tikslus, kuriais duomenys
buvo surinkti, arba tokį laikotarpį, kokį nustato teisės aktai.

26. Ilgesnis, nei nustatyta Politikoje, Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik, kai:

26.1. esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;

26.2. Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;

26.3. jeigu mes esame gavę skundų, susijusių su Lankytoju, ar jeigu mes esame pastebėję atitinkamo Lankytojo
padarytus pažeidimus;

26.4. rezervinių kopijų ir kitais su informacinių sistemų veikimu ir palaikymu susijusiais ar panašiais
tikslais;

26.5. esant kitiems specialiems teisės aktuose numatytiems pagrindams, sąlygoms ar atvejams.

VII
SKYRIUS. KOKIAIS ATVEJAIS IR KOKIEMS TRETIESIEMS ASMENIMS MES ATSKLEIDŽIAME JŪSŲ DUOMENIS?

27. zuzuweb.lt be Jūsų išankstinio sutikimo Jūsų asmens duomenų neperduoda jokiems tretiesiems
asmenims, išskyrus žemiau aprašytus atvejus.

28. Jūsų duomenis mes galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums vykdyti veiklą ir
administruoti Paslaugų teikimą. Tokiais asmenimis gali būti duomenų centrų, reklamos, rinkodaros paslaugas
teikiančios įmonės, programinę įrangą kuriančios, teikiančios, palaikančios ir vystančios įmonės, informacinių
technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės, ryšio paslaugas teikiančios įmonės, naršymo internete ar
veiklos internete analizę atliekančios ir paslaugas teikiančios įmonės, saugos paslaugas teikiančios saugos tarnybos
ir pan.

29. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui
įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti.

30. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus. Be to, jie
privalo užtikrinti jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus rašytinius
susitarimus.

31. Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugos įstaigoms, pvz., policijai
arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės
aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti mūsų teises, mūsų pirkėjų, darbuotojų ir
išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

VIII SKYRIUS.JŪSŲ TEISĖS

32. Duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai, suteikia jums daug teisių, susijusių su jūsų asmens duomenų
tvarkymu.

33. Turite teisę susipažinti su mūsų tvarkomais jūsų asmens duomenimis: 

33.1. Turite teisę prašyti mūsų patvirtinimo, ar tvarkome jūsų asmens duomenis, ir tokiais atvejais prašyti
susipažinti su mūsų tvarkomais jūsų asmens duomenimis. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome
pateikti raštišką prašymą mums el. paštu [email protected]

34. Turite teisę reikalauti ištaisyti netikslius jūsų duomenis. 

35. Jeigu manote, kad informacija apie jus yra neteisinga arba neišsami, turite teisę paprašyti ją ištaisyti.
Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu [email protected]

36. Turite teisę nesutikti su jūsų asmens duomenų tvarkymu:

37. Jūs turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys yra tvarkomi remiantis mūsų
teisėtais interesais. Vis dėlto, nepaisant jūsų prieštaravimo, esant pagrįstoms motyvuotoms priežastims toliau
tvarkyti duomenis, mes tęsime jūsų duomenų tvarkymą. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti
raštišką prašymą mums el. paštu [email protected]

38. Turite teisę reikalauti ištrinti jūsų asmens duomenis (teisė būti pamirštam):

39. Esant tam tikroms aplinkybėms, turite teisę prašyti, kad mes ištrintume jūsų asmens duomenis. Tačiau ši
nuostata netaikoma, jei pagal įstatymus privalome saugoti duomenis. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise,
prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu [email protected]

40. Turite teisę apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą:

40.1. Tam tikromis aplinkybėmis jūs taip pat turite teisę apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą. Norėdami
pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu [email protected]

IX
SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

41. Su šia Politika susijusiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

42. Duomenų valdytojas neatsako už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi Interneto svetaine trikdžių, už
duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl paties asmens ar trečiųjų asmenų, veikiančių su asmens žinia,
veiksmų ar neveikimo, klaidų, sąmoningo kenkimo, kitokio netinkamo Interneto svetainės naudojimo.

43. Duomenų valdytojas taip pat neatsako už prisijungimo ir/ar naudojimosi Interneto svetaine trikdžius ir (ar) jų
sąlygotą žalą, atsiradusią dėl trečiųjų šalių, nesusijusių su Duomenų valdytoju ar asmeniu, veiksmų ar neveikimo,
įskaitant elektros, interneto prieigos tiekimo sutrikimus ir kt.

44. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Politiką.

45. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.

46. Jei po Politikos papildymo ar pakeitimo asmuo ir toliau naudojasi Interneto svetaine ir/ar Duomenų valdytojo
teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad asmuo neprieštarauja dėl tokių papildymų ir/ar pakeitimų.

47. Visais duomenų tvarkymo klausimais, su mumis galite susisiekti elektroniniu paštu [email protected]

48. Ši Privatumo politika taikoma nuo 2019 m. spalio 14 d.